A közösségi szolgálat szabályai

 • Az 50 óra közösségi szolgálat a középiskolai tanulmányok alatt teljesíthető, lehetőleg arányosan a 9-11. tanévre legyen elosztva
 • 1 óra 60 percet jelent (az adott helyre való utazás nem számít bele)
 • A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
 • A tanulót fogadó szervezetnek az egészségügy területén és rendvédelmi szerveknél meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a szociális és karitatív területeken meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül –szükség szerint a mentorral közösen –legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.
 • Olyan munka lehet, ami megfelel a tanuló életkorának, testi, erkölcsi és értelmi fejlettségének
 • A tanuló éjjel nem dolgozhat (20 óra és reggel 6 óra között)
 • Az iskolai közösségi szolgálatról naplót kell vezetni. A közösségi szolgálati naplót a tanuló a 9. osztály elején kapja meg. A naplókat az iskolában tartjuk, alkalmanként adja ki az osztályfőnök a tanulónak.
 • Az elvégzett tevékenységről az igazolásokat a tanuló az iskolai honlapról letölthető igazolólapon vagy a közösségi szolgálatos naplójában hozza. Az 50 óra teljesítéséről az iskola igazolást állít ki. Ennek hiányában a tanuló nem kezdheti meg az érettségi vizsgát!
 • Fontos, hogy a tanuló olyan területen dolgozzon, amit ő választ.
 • A tanuló tevékenysége nem lehet szakfeladat ellátása, és nem lehet egy adott intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátása
 • A tanuló köteles az adott intézmény vagy szervezet szakmai és etikai szabályait betartani, a személyes adatokat és egyéb bizalmas információkat megőrizni
 • A tanuló nem köteles olyan tevékenységet végezni, amely saját vágy más testi épségét, egészségét veszélyezteti
 • Csak az iskola szervezésében lehet elszámolható tevékenységet végezni! A koordinátor követi nyomon, kíséri a tevékenységet: együttműködési megállapodás, kapcsolattartás, napló vezetése. A közösségi szolgálathoz minden esetben szülői egyetértés és az iskolai koordinátor jóváhagyása szükséges.