BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZC

BETHLEN GÁBOR SZAKGIMNÁZIUMA

wiki wiki googlephoto youtube fb akadalymentes v2

kepzeseink

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

Azon tanulókra vonatkozik, akik 2016 májusában, vagy azután tesznek érettségi vizsgát.

Közösségi szolgálat a köznevelési törvény Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdése szerint „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása"

A közösségi szolgálat területeit, s azon belül a tevékenységi köröket a tanuló választhatja meg.

Az iskola a közösségi szolgálatot koordináló tanár és az osztályfőnök bevonásával segít megtalálni a befogadó intézményeket, szervezeteket.

Minden tevékenységet igazolni kell a tanuló közösségi szolgálati naplójában. A napló tartalmazza a tevékenység idejét és időtartamát, a tevékenység megnevezését, igazoló aláírást, pecsétet. A koordináló tanár ezt rendszeresen ellenőrzi, aláírásával látja el és bevezeti az elektronikus naplóba. A tanuló használhatja az iskolai honlapról letölthető igazoló lapot is.

Törvényi előírás szerint az iskolai dokumentumokba (napló, törzslap) is bekerül minden tanév végén az önkéntes szolgálatról szóló záradék. Az 50 óra teljesítéséről az iskola igazolást állít ki.

A közösségi szolgálatnak elsősorban pedagógiai, nevelési céljai vannak. Olyan tevékenység ez, amely a helyi közösségek javát szolgálja, könnyebbé, rendezettebbé, szebbé, jobbá teszi azt. A segítő magatartás számos képességet igényel és fejleszt. Pl. együttérzés, együttműködés, felelősségérzet, önkéntesség, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás...
A közösségi szolgálatnak olyan tevékenységnek kell lennie, amit a tanuló szabad akaratából, egyéni motiváltsága alapján választ, s azt a szülő is jóváhagyja.

A tanulók a tanév elején jelentkezési lappal jelzik a szolgálatra jelentkezés tényét, s megjelölhetik azon tevékenységi területeket, melyeken szívesen vállalnak önkéntes munkát. (Ez alapján kereshet a koordináló tanár befogadó intézményt)